Khác biệt cơ bản của game Phương Tây vs Phương Đông

  • Triết lý sống:
    • Người phương Tây có triết lý sống luôn gắng vượt qua chính bản thân
    • Người Châu Á có triết lý sống nhìn vào xung quanh và vượt qua các nấc thang xã hội đặt ra, và vượt qua được người khác
  • Game tự kỷ, ít tính năng xã hội vẫn có nhiều ở phương Tây
  • Game muốn thành công được ở Châu Á phải có tính xã hội cao

Thêm nguồn gốc xuất phát từ xã hội nông nghiệp, sống gần gũi, liên tục tương tác với nhau.

Do đó, game Châu Á cần liên tục có event mang tính cộng đồng trong tuần.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s